Ochrana osobních údajů a GDPR

Provozovatel této stránky jako realizátor letního sportovního tábora pro mládež –  Multikemp – pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen "GDPR" dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a o změně některých zákonů.

Odesláním webové přihlášky na letní tábor prostřednictvím webu www.multikemp.cz uděluji organizaci Nový život, o.p.s., se sídlem Jindřicha Plachty 3311/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 25726331, zapsanému u Městského soudu v Praze (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • emailová adresa subjektu/rodičů
 • telefonický kontakt subjektu/rodičů
 • prvních 6 číslic rodného čísla
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí
Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

Účelem zpracování osobních údajů je

Zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na akci Multikemp, a dále informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.

Odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě - přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letních táborů a obdobné činnosti v režii Správce údajů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů

Jméno, příjmení, e-mailová adresa subjektu/rodičů, telefonický kontakt subjektu/rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám

 • pojišťovna vybraná pro pojištění letního tábora

 • oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.multikemp.cz, či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu newcastlea@gmail.com. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných podmínek.

Poučení Subjektu

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.